โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบัติงานสนาม

 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘

๑ - 12 ต.ค. 58

2

   ผนวก การย้ายถิ่นของประชากรพ.ศ. 2558

 ๑ - 12 ค.ค. 58

 3 

 สำรวจสุขภาพจิด (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558

 ๑ - 12 ต.ค. 58

4

 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘

7 - 20 ต.ค. 58

5

 สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559

  10 - 25 ต.ค. 58

 6 

 สำรวจยอดขายรายไตรมาส ที่3 พ.ศ. 2558

 1 - 20 ต.ค. 58

7

 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

 1 - 31 ต.ค. 58

  

Subcategories

 • สำนักงานสถิติจังหวัด

   

  วิสัยทัศน์ :​

      “เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”


   พันธกิจ :

       1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

       ​    สังคม สิ่งแวดล้อมของ ประเทศ

       2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ

           แก่ผู้ใช้บริการทุก ภาคส่วน

       3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

       4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

       5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

       6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล

   

   

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.