Display # 
Title Author Hits
สถิติประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562 Written by admin 34
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปี 2563 Written by admin 55
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 49
วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัด ปี 2563 Written by admin 72
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562 Written by admin 42
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (สพค.63) Written by admin 45
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 1/2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Written by admin 78
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม 2563 Written by admin 79
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม 2562 Written by admin 97
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร : ไตรมาส 4/2562 Written by admin 93

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.