การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

page-1-3new

 


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

      -  แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบาย /มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 


บทความคุณธรรม 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.