metaขยะ

1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ
- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
- จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ
- ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
- จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษลดลง
- ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
- ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน
- ปริมาณขยะสะสม
- ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น(เที่ยว/วัน)
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
- พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
- ร้อยละที่ลดลงของข้อมร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ
- จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพ่ิมปริมาณขยะ แหล่งทีี่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

2.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ
- แหล่งกำจัดขยะ
- จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
- จำนวนครัวเรือน
- จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้
- จำนวนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดย         เคร่งครัด 
- จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
- จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ
- จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
- จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
- พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
3.จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
- จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
- ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
- แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะของจังหวัด
- แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
- จำนวนครัั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.