สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

   รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
    ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

survey60

                                                                            
     

    

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.