รายงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2560

pok60 2                  
รายงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2560

     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ(1.1-1.5)
     สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ(1.6-1.11)
     สถิติแรงงาน(2.1-2.5)
     สถิติแรงงาน(2.5-2.9)
     สถิติการศึกษา(3.1-3.6)
     สถิติการศึกษา(3.7-3.13)
     สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     สถิติสุขภาพ
     สถิติสวัสดิการสังคม
     สถิติหญิงและชาย
     สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
     สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
     สถิติบัญชีประชาชาติ
     สถิติเกษตร และประมง
     สถิติอุตสาหกรรม
     สถิติพลังงาน
     สถิติการค้า และราคา
     สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
     สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
     สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
     สถิติการคลัง
     สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(20.1-20.5)
     สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(20.6-20.8)
     ตัวชีั้วัด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.