mata data ข้าว

1.การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร             2.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน        

     -  ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก                                                             -  พื้นที่ทำการเกษตร
     -  พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน                                                     
-  จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
     -  พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน                       
                      -  เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว และเนื้อที่เสียหาย            
     -  พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน                                 
-  จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก
     -  จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ                                                                          -  ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
     -  รายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง-ใหญ่                                         -  ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม 
     -  ข้อมูล Zoning พื้นที่การปลูกข้าวเพิ่ม                                                          -  ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ 
                                                                                                                       -  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
                                                                                                                       -  ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
                                                                                                                       -  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
                                                                                                                       -  พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
                                                                                                                       - จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานการผลิต GAP (เพิ่ม)
                                                                                                                       -  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (เพิ่ม)

3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร                  4.การแปรรูปการเพิ่มและสร้างคุณค่า

    จำนวนสหกรณ์การเกษตร                                                                       -  จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
     -  จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว                                                        -  พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
     -  จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร                         -  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
     -  จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

5.การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (Logistics)              6.การพัฒนาระบบการตลาด

     -  ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก                                                   -  มูลค่า/ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
     -  โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน                                -  บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง
     -  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
                        -  แหล่งจำหน่าย/ช่องทางจำหน่ายของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

          
         
         

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.