mata data ข้าว

1.การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร                  
          -  ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก                                           
          -  พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน                                   
          -  พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน                                     
          -  พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน                  
          -  จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ                                                    
          -  รายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง-ใหญ่                         
          -  ข้อมูล Zoning พื้นที่การปลูกข้าวเพิ่ม

2.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
          -  พื้นที่ทำการเกษตร
          -  จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
          -  เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว และเนื้อที่เสียหาย
          -  จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก
          -  ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
          -  ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
          -  ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
          -  ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
          -  ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
          -  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
          -  พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
          - จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานการผลิต GAP (เพิ่ม)
          -  จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (เพิ่ม)

3.การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
          -  จำนวนสหกรณ์การเกษตร
          -  จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
          -  จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
          -  จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

4.การแปรรูปการเพิ่มและสร้างคุณค่า
          -  จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
          -  พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
          -  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (Logistics)
          -  ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
          -  โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
          -  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

6.การพัฒนาระบบการตลาด
          -  มูลค่า/ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
          -  บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง
          -  แหล่งจำหน่าย/ช่องทางจำหน่ายของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.