meta travel

ท่องเที่ยว  Metadata

       

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว                                       2.พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

- จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย                                                    - จำนวนมัคคุเทศก์และบริษัทที่ขึ้นทะเบียน
- จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ                                                - รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย                                          - จำนวนแรงงานวิชาชีพและบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการอบรม
- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ                                  - จำนวนครั้งในการจัดให้มีการอบรมแก่แรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด                                   - จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านอบรม
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
- จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
- จำนวนที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับมาตรฐาน 
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร                          4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

- จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          - ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
- จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว                 - จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
                                                                                      - รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
                                                                                      - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทีได้รับอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนา
                                                                                      - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนา
                                                                                        แหล่งท่องเที่ยว

5.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

- จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
- จำนวนสินค้า ของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5ดาว เป็นต้น)
- มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

6.พัฒนาการตลาด

- จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
- รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
- รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด
- ระยะเวลานำพักเฉลี่ย(วัน)ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จำแนกตามประเภทกิจกรรม

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.