ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

  

disa

  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรี่ขันธ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.