รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

pok sss58 

          - บทสรุปผู้บริหาร         
          - บทที่ 1          
          - บทที่ 2
          - วิเคราะห์ตาราง
          - ตารางสถิติ
               ตาราง 1
               ตาราง 2
               ตาราง 3
               ตาราง 4
               ตาราง 5
               ตาราง 6
               ตาราง 7
               ตาราง 8
               ตาราง 9 
               ตาราง 10
               ตาราง 11
         - ภาคผนวก


 


 

 

 

         


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.