ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารในระดับพื้นที่(MIS)

barnner misEdit

panmaboot
Pversion1
Pversion2
data link_

44

            Update-data-4

          ข้าว ท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ

      

    

  

    

  

  

leader
plan64
plan prachuap_
board
operate
operate60
sum _
sum61-64
 plan_61_-64
data2561

           web-data-4
 ข้าว ท่องเที่ยว  ผู้สูงอายุขยะ botton check_

         tavel bin_old60

 บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่องท่องเที่ยว

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่องขยะ

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่องผู้สูงอายุ                                                                   

 








 

Pradin edit_
P-traval    P-paiapple
P-dansingkonEdit   P-natural
                             P-RestoreEdti                            

 

                                    

                               top-head-ver5

                              1v.2

                              2v.2

                              3v.2             

                              4v.2

                              5v.2

                                6

                             7v.2

                                8


 

 

                                         

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.