ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารในระดับพื้นที่(MIS)

barnner misEdit

panmaboot
Pversion1
Pversion2
data link_

44

mis-4

4-rice 4-travel 4-old 4-bin

plan64
leader
plan prachuap_
board
operate
operate60
sum _
sum61-64

 Pradin edit_

P-traval    P-paiapple
P-dansingkonEdit   P-natural
                 P-RestoreEdti
                         
                             
paper
        - PowerPoint ประกอบการบรรยาย Part1
        - PowerPoint ประกอบการบรรยาย  Part2
        - PowerPoint ประกอบการบรรยาย Part3   

picture 
                                      pesent
                              meeting1
                              meeting2

 

                                         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.