ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารในระดับพื้นที่(MIS)

barnner misEdit

panmaboot
Pversion1
Pversion2
data link_

44

            Update-data-4

          ข้าว ท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ

leader
plan64
plan prachuap_
board
operate
operate60
sum _
sum61-64
 plan_61_-64
data2561

           web-data-4
 ข้าว ท่องเที่ยว  ผู้สูงอายุขยะ botton check_

         tavel bin_old60

 บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่องท่องเที่ยว

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่องขยะ

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่องผู้สูงอายุ

 

 
                                                                  
 

 Pradin edit_
P-traval    P-paiapple
P-dansingkonEdit   P-natural
                 P-RestoreEdti
                         
                             
paper
        - PowerPoint ประกอบการบรรยาย Part1
        - PowerPoint ประกอบการบรรยาย  Part2
        - PowerPoint ประกอบการบรรยาย Part3   

picture 
                                      mis 22_61
                             
                              

 

                                         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.