โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบ้ติทางธรรมชาติและระบบการเตือนภัย

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และระบบการเตือนภัย
          
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและระบบการเตือนภัย   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  วันที่ 14-15 มกราคม 2558 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน10313346 1385667391737339_7325889673788607480_n

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.