การแก้ไขปัญหาด้วงมะพร้าว

 

header

โรคและแมลงที่สำคัญ "ศัตรูมะพร้าว"

coco-1     DSCF5665   d1

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญ

ด้วงแรด (Rhioceros beetle) มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษหลายชื่อ คือ Coconut rhinoceros beetle,Indian rhinoceros beetle, Asian rhinoceros beetle เป็นด้วงกวางชนิดหนึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ Oryctes rhinoceros Linnaeus พบการระบาดและเข้าทำลายพืชตระกูลมะพร้าวและปาล์มอยู่ในอนุทวีปอินเดีย เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา และในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เป็นต้น ข้อควรระวังอย่างหนึ่งที่อาจจะสับสนคือ "ด้วงแรดมะพร้าว" นี้ เป็นคนละชนิดกับ"ด้วงมะพร้าว หรือด้วงสาคู" ที่กำลังระบาดทางภาคใต้ของไทยและอีกหลายประเทศในขณะนี้ และสิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมไว้ คือหากเป็นเขตระบาดของด้วงงวงมะพร้าวหรือด้วงสาคู ถ้าดวงแรดมะพร้าวเข้ากับกัดยอดเป็นแผลแล้ว อาจจะถูกด้วงงวงมะพร้าวนี้เข้าโจมตีซ้ำอีก เพราะมีแผลที่ต้นทำให้ด้วงงวงมะพร้าวง่ายต่อการเข้าไปวางไข่ ซึ่งอันตรายกว่าเก่ามาก เป็นศัตรูที่สำคัญร้ายแรง สำหรับมะพร้าวมาก ด้วงแรด มี 2 ชนิด คือ ด้วงแรดชนิดเล็กและด้วงแรดชนิดใหญ่ ด้วงแรดชนิดเล็กพบทั่วทุกภาคของประเทศไทยและพบบ่อยที่สุด สำหรับด้วงแรดชนิดใหญ่ มักพบไม่บ่อยนัก พบได้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทางภาคใต้ของประเทศ จากการปลูกปาล์มน้ำมันแทนการปลูกมะพร้าวจำนวนมากในประเทศไทย ด้วงแรดมะพร้าวจึงเริ่มมีความสำคัญมาก เนื่องจากเมื่อมีการโค่นล้มต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์มที่มีอายุมากและปลูกต้นปาล์มทดแทนใหม่ทำให้มีแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดมากขึ้นจึงเข้าทำลายต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ และต้นมะพร้าว โดยปกติด้วงแรดมะพร้าวไม่สามารถระบาดได้ เหตุที่เกิดการระบาด อาจกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากความละเลยของมนุษย์ที่ปล่อยให้มีแหล่งขยายพันธุ์จำนวนมาก ทำให้ด้วงแรดเพิ่มปริมาณมากจนเข้าทำลายพืชให้ได้รับความเสียหาย สาเหตุของการระบาดที่เกิดเองตามธรรมชาตินั้นน้อยมาก เช่น การเกิดวาตภัย พายุลมแรงทำให้ต้นมะพร้าวและปาล์มน้ำมันล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งขยายพันธุ์ขนาดใหญ่ของด้วงแรดในเวลาต่อมา

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.