การประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด

  it   
 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2527 สำนักงานสถิติจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล
 สถิติระดับจังหวัด (มะพร้าว สับปะรด) จังหวัดประจวบ-
 คีรีขันธ์ครั้งที่ 1/2557โดยมีสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 นางพันทิพา  วิเชียรเกื้อ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม
 ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.