โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

              สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เมื่อปี พ.ศ. 2503 และต่อมาในปี 2513 2523 2533 และ 2543
โดยในการทำสำมะโนประชากรและเคหะครั้งต่อไป จะจัดทำในปี พ.ศ. 2553


 


สำมะโนประชากรและเคหะ  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

* ประชากร ทุกคนในประเทศ ตามที่อยู่จริง

* ที่อยู่อาศัยจริงของประชากรนั้น
สำมะโน จะจัดทำทุก 10 ปี

สำมะโนนับใครบ้าง ?
:: คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
:: คนไทยที่ไปต่างประเทศชั่วคราว
:: คนต่างชาติที่อยู่เกิน 3 เดือน 

                                          อ่านต่อ
   

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.