การประชาสัมพันธ์ การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด

(Thailand Provincial Development Information : TPD Info)

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  25  พฤษภาคม  2550

 

    ณ  ห้องประชุมโยธิน 1 แรมหาดทอง

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 0-3261-1310
โทรสาร 0-3261-1435 มหาดไทย 64162-64183 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.